Strony
 

DOKUMENTY
| strona główna  | |  1   | |  2  | |  3 |   | 4  | |  5 | |  6  |
Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem - PDF

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem


Podstawa prawna
 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania  i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz. 46).

Rozdział I

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 1. W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora.
 1. Dyrektor szkoły przyjmuje skargi i wnioski codziennie w godzinach pracy.
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
 3. Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.
 4. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.
 5. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
 6. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - anonimy.
 7. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:

a)      liczba porządkowa,
b)      data wpływu skargi/wniosku,
c)      adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
d)      informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
e)      termin załatwienia skargi/wniosku,
f)       imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
g)      data załatwienia,
h)       krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy,

Rozdział II

Kwalifikowanie skarg i wniosków

 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest rejestru skarg i wniosków.
 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły należy zarejestrować, a następnie zwrócić wnoszącemu sprawe wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji placówki .
 5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić  w dokumentacji placówki.
 6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

Rozdział III

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły  lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:

a)   oryginał skargi/wniosku,
b)   notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
c)   materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
d)   odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
e)   inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

 1. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

a)    oznaczenie organu, od którego pochodzi,
b)    wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
c)   faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,
d)   imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

 1. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w kancelarii placówki .

Rozdział IV

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

 1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
 2. Skargę/wniosek rozpatruje się:

a)      do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny,
b)      do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,
c)      do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana,

 1. Do siedmiu dni należy:

a)   przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego  lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
b)   przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,
c)   przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,
d)   przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,
e)   zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,
f)   udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.| strona główna  | |  1   | |  2  | |  3 |   | 4  | |  5 | |  6  |